Regulamin


 
Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.biurowe24h.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Euroffice s. c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowa 63, 30-725 Kraków. NIP PL6831858562, REGON 356369927, e-mail biuro@euroffice.biz.pl, nr telefonu 12 292 00 50.
 
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.biurowe24h.pl są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Euroffice s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowa 63 , 30-725 Kraków. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.biurowe24h.pl
2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny
 
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.biurowe24h.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia
 
1. Sklep internetowy www.biurowe24h.pl umożliwia Klientom:
- składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.biurowe24h.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowymbiurowe24h
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.biurowe24h.pl kierowane przez Euroffice s.c. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.biurowe24h.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu "Wysłane".

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.biurowe24h.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD sp. z o.o. lub transportem własnym Euroffice s.c.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Dokładna informacja o przewidywanym czasie dostawy zawarta jest w zakładce Dostawa i płatności.
4. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Euroffice s.c. zaleca sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera.
6. Dla zamówień standardowych koszt przesyłki podawany jest w zamówieniu, przed jego złożeniem. W przypadku towarów o dużych gabarytach (np. tablice, gabloty, papier) firma Euroffice zastrzega sobie prawo do specjalnej wyceny kosztów przesyłki. W takim przypadku wycena specjalna kosztów przesyłki zostanie przedstawiona Klientowi do akceptacji przed rozpoczęciem realizacji złożonego zamówienia.

Sposoby płatności
 
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
- Przed wydaniem towaru klientowi:
             - Przelewem na rachunek bankowy Euroffice s.c.
          - Za pomocą bezpiecznych płatności elektronicznych obsługiwanych przez Przelewy24.
- W momencie odbioru towaru:
             - Gotówką w przypadku odbioru towaru w punkcie odbioru Biurowe24h.
          - Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2. Euroffice s.c. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Euroffice s.c. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 
Płatności elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Zwrot towaru przez konsumenta
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
-otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
-świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
3. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, firma Euroffice zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia zwracanych towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Euroffice) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od momentu poinformowania o fakcie odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Procedura reklamacji towarów
 
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Euroffice s.c. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Euroffice s.c. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku Euroffice s.c. rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Euroffice s.c.
 • pelikan
 • trodat
 • brother
 • herlitz
 • printe
 • maped
 • tesa
 • pelikan
 • trodat
 • brother
 • herlitz
 • printe
 • maped
 • tesa